بازگشت

یادگیری یک حرفه یا تجارت .

کسب مهرت در انجام کارها .

رو به راه شدن کارها .

 

فال تاروت


شگفتيها