بازگشت

شکست و ناکامی.

تحقیر بی انصافی و ظلم.

تهمت یا افترا.

 

فال تاروت


شگفتيها