بازگشت

یک فعالیت بزرگ .

پیروزی با کسی است که قدرت بیشتری دارد .

قاطعیت و تصمیم .

یک اتفاق مهم .

 

فال تاروت


شگفتيها