بازگشت

رها کردن وابستگی های عاطفی .

آغاز دوره ای جدید .

نا امیدی در عشق .

 

فال تاروت


شگفتيها